Direct afspraak maken?

  023 - 561 9595

  Main menu

  Patiëntendossier

  Voor een goede tandheelkundige behandeling is het noodzakelijk om van iedere patiënt een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het tandheelkundig dossier bevat niet alleen aantekeningen over uw gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken, maar ook medische gegevens zoals aandoeningen en medicijngebruik behoren in het dossier.

  Verstrekken gegevens tandheelkundig dossier aan andere zorgverleners

  In het tandheelkundig dossier worden ook gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij uw huisarts, met uw toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners, zoals een parodontoloog, een orthodontist of een kaakchirurg. Dit gebeurt niet wanneer u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens mogen ook door een waarnemer of (geanonimiseerd) voor overleg met andere tandartsen worden gebruikt.

  Verstrekken gegevens tandheelkundig dossier aan niet-zorgverleners

  Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Als de gegevens gebruikt worden voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek of statistiek, dan moet u daarover geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is echter niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

  Beveiliging gegevens tandheelkundig dossier

  De tandartspraktijk draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij uw behandeling betrokken personen hebben toegang tot uw gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiënist, de tandartsassistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn verplicht tot geheimhouding.

  Bewaartermijn tandheelkundig dossier

  De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is minimaal 15 jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u nadere afspraken maken. Uw hulpverlener mag uw gegevens anonimiseren en deze anonieme gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.Gegevens zijn anoniem wanneer ze niet, of met onevenredig veel moeite, herleidbaar zijn tot een persoon.

  Foto’s in medisch dossier

  In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn foto’s geen eigendom van de patiënt. De foto’s behoren tot het tandheelkundig dossier en blijven hier onderdeel van. Het is wel mogelijk om een kopie te krijgen.

  Recht op inzage en afschrift tandheelkundig dossier

  U heeft er recht op uw gegevens in te zien en u kunt om een kopie van uw gegevens verzoeken.

  Kosten afschrift tandheelkundig dossier

  Voor het verstrekken van kopieën mag uw tandarts een vergoeding vragen:

  • voor afschriften van dossiergegevens per pagina maximaal € 0,23, met een maximum van € 4,50
  • voor afschriften van meer dan 100 pagina’s maximaal € 22,50
  • voor afschriften van andere gegevensdragers (röntgenfoto, diskette) een redelijke vergoeding, tot maximaal € 4,50
  • voor afschriften van “in technische zin” moeilijk toegankelijke registraties (microfilm) maximaal € 22,50

  Recht op correctie en aanvulling tandheelkundig dossier

  Als u van mening bent dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kunt u vragen deze te corrigeren. U kunt ook vragen om een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken een reactie te ontvangen.

  Recht op afscherming tandheelkundig dossier

  U kunt, indien u toch prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen.

  Recht op verwijdering en vernietiging tandheelkundig dossier

  U kunt vragen (een deel van) uw gegevens uit het tandheelkundig dossier te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt. Een verzoek om vernietiging bekort de wettelijke bewaartermijn.

  Juridische procedure na verwijdering tandheelkundig dossier

  Start u een juridische procedure nádat uw tandarts aan uw verzoek om vernietiging heeft voldaan, dan dient u er rekening mee te houden dat u zichzelf hiermee een middel heeft ontnomen om bewijs te leveren. Ga daarom niet (te) lichtvaardig om met een verzoek om vernietiging van uw gegevens.

  Meeverhuizen tandheelkundig dossier

  Wanneer u van tandarts verandert, bijvoorbeeld omdat u verhuist, een andere tandarts kiest of uw huidige tandarts met pensioen gaat of is overleden, is het gebruikelijk dat uw dossier wordt overgedragen aan uw nieuwe tandarts. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens worden overgedragen dan dient u dit kenbaar te maken. Uw dossier wordt in dat geval bewaard totdat de bewaartermijn (15 jaar) is verstreken. In het geval van overlijden of met pensioen gaan van uw tandarts wordt de bewaarplicht overgedragen aan de opvolgend tandarts of aan de erven van de overleden tandarts.

  Zelf overhandigen tandheelkundig dossier

  Het kan voorkomen dat u zelf het dossier aan uw nieuwe tandarts wilt geven. Het is dan belangrijk om te weten dat de wet bepaalt dat het dossier eigendom van de tandarts is. Het is uiteindelijk de tandarts die bepaalt of het dossier aan u wordt afgegeven. Houdt u er in dat geval ook rekening mee, dat de tandarts u kan vragen een verklaring van afgifte te ondertekenen.

  Bron: KNMT

  Tandartsenpraktijk Hoofddorp

  Tandartspraktijk Nieuw-Vennep

  × Direct afspraak maken?